top of page

כאן יהיה שדה חיפוש של שם קמפיין

שם קמפיין:

love-1672154_1920.jpg

קמפיינים שהסתיימו

כאן יהיה קומבו בוקס עם כל שמות הקמפיינים שהסתיימו

כאן יהיה שם הקמפיין

והתיאור שלו

שם הקמפיין:

כאן יהיה תאריך התחלת קמפיין

תאריך התחלת הקמפיין :

מספר מגייסים:

כאן יהיה סכום של מספר המגייסים

מספר תורמים:

כאן יהיה סכום של מספר התורמים

כאן יהיה תאריך סיום קמפיין

תאריך סיום הקמפיין :

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סה"כ סכום שנתרם בקמפיין (₪)  

50%

100,000,000

כאן יהיה גרף שיציג במילוי סכום שנתרם מול היעד 

love-1672154_1920.jpg
bottom of page