top of page

שדה חיפוש שם מגייס

חפש מגייס:

כאן יהיה שדה חיפוש של שם מגייס

חפש שם מגייס:

love-1672154_1920.jpg

דף קמפיין

קומבו בוקס שמות המגייסים 

שם מגייס:

כאן יהיה שם הקמפיין

והתיאור שלו

for donation | לתרומה

שם הקמפיין:

כאן יהיה סכום של יעד התרומה

כאן יהיה קאונטר שסופר אחורה עד לסיום הקמפיין

כאן יהיה סכום של מספר המגייסים

כאן יהיה סכום של מספר התורמים

יעד תרומה (₪) :

זמן לסיום הקמפיין:

מספר מגייסים:

מספר תורמים:

יעד תרומה (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)  

50%

100,000,000

כאן יהיה גרף שיתמלא עד הגעה ליעד הקמפיין

love-1672154_1920.jpg

רשימת מגייסים לקמפיין

כאן יהיה שדה חיפוש של מגייס

שם מגייס/ת:

אחוז גיוס 

% תרומה להשלמת היעד:

יעד גיוס לקמפיין

יעד תרומה לקמפיין (₪):

סכום שנתרם לקמפיין

סכום שנתרם (₪):

 מספר מגייסים

כמות מגייסים:

לתרומה

כמות תורמים למגייס מהגבוה

כמות תורמים למגייס מהנמוך

סכום גיוס גבוה

מיין לפי:

סכום גיוס נמוך

50000

כמות תורמים

100

% מהיעד

200,000,000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

כאן יוצג שם מגייס

50000

כמות תורמים

100

% מהיעד

200,000,000

יעד אישי (₪)

200,000,000

סכום שנתרם (₪)

כאן יוצג שם מגייס

הצג

יוצגו כל פעם עד 10 מגייסים ויהיה כפתור להציג עוד במידה והמשתמש ירצה

bottom of page