top of page

נעמה גורדון

חיפוש שגריר/ה:

נעמה גורדון

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

שם הקמפיין:

3500

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

3500

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

180

סכום תרומה (₪) 

תחיה פלישמן

קמחא דפסחא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

ג׳ניס כהן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

משה בת ישראל ומשה בן נפתלי כץ

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

מוריה חנה בת רענן אליהו

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ארלין גורדון

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אסתר יורק

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

מנחם אברמוביץ

קמחא דפסחא

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

500

סכום תרומה (₪) 

דבורה אפרון

לרפואת דבורה בת ינטה רבקה

הקדשה:

בנימין בן פולה זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אושרית לב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

דפנה אפרון

הקדשה:

בנימין בן אברהם

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

80

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לגאולה שלימה ברחמים לכל עם ישראל במהירה בימינו

הקדשה:

עמנואל בן אברהם, רחל בת סאלם שלום, אברהם בן משה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

360

סכום תרומה (₪) 

ורדה אביב

הקדשה:

בנימין בן פולה זל ויחזקאל בן יוסף זל

לעילוי נשמת:

candle.jpg

נעמה גורדון

שם שגריר:

bottom of page