top of page

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

חיפוש שגריר/ה:

arrow&v

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

הזדמנות להיות שווים

שם הקמפיין:

6000

יעד תרומה אישי (₪) :

10000

כמות תורמים לשגריר/ה:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

6000

סכום שנתרם (₪)  

.

.

שם השגריר/ה :

Humanity logo photo_112998154.jpg

רשימת התורמים לקמפיין

150

אחוז גיוס מהיעד:

10000

יעד תרומה אישי (₪):

שם תורמ/ת:

10000

סכום שנתרם (₪):

100

כמות תורמים:

700

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

כל אהוביי

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לרפואת יום טוב אריאל בן גלדיס
לרפואת מיכל בת חגית
לישועות לכל עמ״י

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

44

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

2,000

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנה קרפל

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אדיב כ

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לאחדות ושלום בעמי

הקדשה:

מרים בת חכם יעקב ושרה אליהו בן רפאל ותמר

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

רועי שניר

לרפואת משה יואל בן מרים

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

200

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

120

סכום תרומה (₪) 

לייזר כהן

לבשורות טובות בכל המצטרך

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

155

סכום תרומה (₪) 

אריה שדה

הקדשה:

לעילוי נשמת לואיס סעדה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

25

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

לזיווג וזרע קיימא לכל הרווקים והרווקות

הקדשה:

שמעון נתנאל בן מונה

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

יקותיאל ריבקין
יצחק עבר בן פנחס דוב
אסתר בת מרים

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

טובי חטב

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

100

סכום תרומה (₪) 

אילנה צרפתי

בהצלחה! תזכו למצוות

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

50

סכום תרומה (₪) 

אשרי תורג׳מן

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

180

סכום תרומה (₪) 

אנונימי

הקדשה:

לעילוי נשמת:

candle.jpg

אביגיל רעיה בר ישועה
Avigail raya bar yeshoua

שם שגריר:

bottom of page