top of page

שדה חיפוש שם מגייס

חפש מגייס:

כאן יהיה שדה חיפוש של שם מגייס

חפש שם מגייס:

love-1672154_1920.jpg

דף מגייס התרומה

קומבו בוקס שמות המגייסים 

שם מגייס:

לתרומה

יעד תרומה (₪)

200,000,000

כאן יהיה שם של המגייס

כאן יהיה שם הקמפיין

שם מגייס התרומה:

שם הקמפיין:

כאן יהיה סכום של יעד התרומה של המגייס

יעד תרומה אישי (₪) :

כאן יהיה קאונטר שסופר אחורה עד לסיום הקמפיין

זמן לסיום הקמפיין:

כאן יהיה סכום של מספר התורמים של המגייס בפועל

כמות תורמים:

סכום שנתרם (₪)  

50%

100,000,000

כאן יהיה גרף שיתמלא עד הגעה ליעד הקמפיין

love-1672154_1920.jpg

רשימת תורמים לקמפיין

אחוז גיוס 

% גיוס להשלמת היעד:

סכום שנתרם למגייס

יעד תרומה אישי (₪):

לתרומה

200,000,000

סכום תרומה (₪)

כאן יהיה שם התורם

כאן יהיה מלל של ההקדשה

הקדשה:

כאן יהיה מלל של עלוי נשמת..

לעילוי נשמת:

love-1672154_1920.jpg

כאן יהיה שם מגייס

שם מגייס:

כאן יהיה שדה חיפוש של שם התורם

שם תורמ/ת:

סכום שנתרם למגייס

סכום שנתרם (₪):

 מספר התורמים למגייס

כמות תורמים:

תאריך תרומה עדכני

תאריך תרומה ישן

סכום תרומה גבוה

מיין לפי:

סכום תרומה נמוך

200,000,000

סכום תרומה (₪)

כאן יהיה שם התורם

כאן יהיה מלל של ההקדשה

הקדשה:

כאן יהיה מלל של עלוי נשמת..

לעילוי נשמת:

love-1672154_1920.jpg

כאן יהיה שם מגייס

שם מגייס:

יוצגו כל פעם עד 10 תורמים ויהיה כפתור להציג עוד במידה והמשתמש ירצה

bottom of page