top of page
shutterstock_1308374269.jpg

מדיניות פרטיות ותקנון 

תקנון ותנאי שימוש לאתר "Humanity"

יומניטי יעוץ ושיווק  בע"מ - ח.פ. 516310687 (״החברה״), מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט Humanity בכתובת www.humanityltd.com ("האתר").

מטרת האתר הינה לספק פלטפורמת גיוס תרומות המונים הפועלת בצורה אקטיבית ומאפשרת לעמותות, מוסדות ללא כוונת רווח (מלכר״ים) ונזקקים (״העמותה״ או ״הנתרם״) לגייס תרומות ביצירת קשר אישי וישיר מול התורם (״התורמים״). כמו כן, הפלטפורמה מאפשרת לבנות קמפיין המותאם באופן אישי לעמותה ולנתרם, על מנת לגייס תרומות בצורה האפקטיבית ביותר (״המערכת״).

כללי:

 1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלה (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

 3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 4. התרומה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. תרומה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

 5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

הצהרה:

 1. בטרם השימוש באתר ובמערכת גולשי האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

  • שהשימוש באתר ובמערכת מותר למטרות שלשמן נועדו ואין לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות למעט גיוס כספים במסגרת קמפיין (כהגדרתו להלן);

  • שניסיון להתחזות לגולש או לאדם אחר או להשתמש בשם ו/או פרטי זיהוי ו/או אמצעי תשלום של גולש אחר הינו הפרה של תקנון זה;

  • שאסור לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

  • שהפרטים שהזנת בעת השימוש באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים;

  • שאסור להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק, התקנות והפסיקה;

  • שכל פעולה באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של הגולש  ולא תהיה לגולש כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או החלטות שהתקבלו בעקבות השימוש באתר;

  • שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש.

 2. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר ו/או חסימת האפשרות לשימוש במערכת.

קמפיינים ושירותי האתר:

 1. האתר מאפשר לעמותות לגייס תרומות ביצירת קשר אישי וישיר מול התורם, לרבות בניית קמפיין המותאם באופן אישי לעמותה ולנתרם, על מנת לגייס תרומות באופן האפקטיבי ביותר.

 2. שמות הקמפיינים לגיוס תרומות (״קמפיין״), ושירותים נוספים המוצעים באתר יופיעו בדפי באתר.

 3. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של קמפיינים לגיוס תרומות ושירותים אחרים.

 4. על מנת להעלות קמפיין לגיוס תרומות יש ליצור קשר עם האתר בפרטים המופיעים בתחתית תקנון זה. העלאת הקמפיין כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והליך עבודה מסודר הכולל הגדרת צרכים, בדיקות וקביעת יעדים.

 5. אופן הצגת הקמפיינים והשירותים האחרים באתר תעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

הקמת ו/או רישום קמפיין:

 1. העמותה או הנתרם יפנו לצוות האתר באמצעות מילוי פרטיהם באתר. צוות האתר ייצור קשר עם העמותה או הנתרם לשם אפיון מעמיק של תחום פעילות העמותה, יחד עם הבנת צורכי העמותה או הנתרם.

 2. צוות האתר יבצע הגדרת צרכים של העמותה או הנתרם, ויבנה קמפיין ייחודי לעמותה או לנתרם. צוות האתר יבצע הכנה של חומר שיווקי רלוונטי וייעודי בצורה מקצועית עבור הקמפיין לגיוס תרומות.

 3. לכל שגריר מטעם העמותה או הנתרם יונפק לינק לדף אישי במערכת הטכנולוגית הייחודית של האתר, בו יוצג הקמפיין, והוא יוכל להעביר אותו לרשימת התורמים הפוטנציאלים אותם הוא מעוניין לגייס לקמפיין.

 4. צוות האתר יספק את כל תהליכי הקמת הקמפיין החל משלבי הקמתו, דרך ליווי הקמפיין והשקתו. בנוסף, כל קמפיין ינוהל על ידי מנהל קמפיין אישי שיכין וילווה את העמותה או את הנתרם, עד להשגת יעדי הקמפיין. הכנת וליווי הקמפיין כוללת ,כאמור, ניתוח והגדרת היעדים, בניית תכנית שיווקית, הדרכת השגרירים ומתן ליווי צמוד לעמותה או לנתרם עד לסיומו של הקמפיין.

ביצוע תרומה באתר:

 1. ניתן לתרום דרך האתר והמערכת באופן נוח, קל ומאובטח.

 2. בעת ביצוע תרומה יידרש התורם למסור פרטים שונים והתורם מצהיר ומסכים כי ידוע לו:

  • שכספי התרומה בכל קמפיין מועברים למסלקה ייעודית לאותו הקמפיין וכי לאחר ביצוע התרומה לא יהיה ניתן לבטלה על ידי האתר והעמותה אינה מחויבת לבטל ו/או להשיב לתורם את כספי התרומה;

  • שבעת ביצוע התרומה ו/או בסמוך לביצוע התרומה תשלום סכום התרומה יאושר ויחויב בכרטיס האשראי ו/או באופן תשלום אחר ולא בעת השלמת הקמפיין;

  • שבטרם הכספים יועברו לעמותה, האתר ינכה מסכום הקמפיין הכולל את סכומי עמלת חברת הסליקה ועמלות שונות, לרבות עמלה הטיפול של האתר בקמפיין;

  • שהאתר שומר את זכותו לסרב לכל תרומה;

  • שהתרומות יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי השייך לתורם או בכל אמצעי אחר אשר יוצג בעמוד התרומה.

 3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

העברת כספי הקמפיין:

 1. האתר פועל לבניית קמפיין ייעודי לכל עמותה ו/או נתרם ועובד מול גורמים צד שלישי בכדי לאפשר את העברת הכספים באופן היעיל ביותר.

 2. מכספי התרומות לכל קמפיין ינוכו עמלות כמפורט להלן (״העמלות״):

  • עמלות חברות האשראי ו/או הסליקה איתן עובד האתר בשיעור של 1.2%-2%, זאת בהתאם לחברת האשראי ו/או הסליקה וכן עלויות בגין הקמת מסוף ייעודי לקמפיין בשיעור של 1%-2%;

  • עמלת גיוס לאתר הכוללת שירותי תפעול, אפיון, ליווי, השקה, תכנית שיווק, תמיכה וכיו״ב העשויה לנוע בין 5% ל- 10% בהתאם לאופי ותכונות הקמפיין כפי שיוסכם בין האתר לבין העמותה. על עמלת האתר יוסף מע״מ כדין. יודגש שהאתר פועל כמערכת אקטיבית לגיוס תרומות.

 3. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את שיעור העמלות, ללא קשר למועד ביצוע התרומה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

 

מדיניות ביטולים:

 1. לא תתאפשר ביטול עסקה דרך האתר לאחר מועד ביצוע התרומה באתר כאשר מקרים מיוחדים כגון טעות הקלדה כיו״ב יטופלו באופן פרטני והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981  ולהוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 2. האתר רשאי לבטל תרומות מיוזמתו, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר התורם אינם תקינים או באם התרומה אינה מתאפשרת, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך לתורם.

 3. ביטול יאושר לאחר שהתורם יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

 4. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצע התורם את התרומה.

 5. ביטול עסקה תבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 

אחריות האתר:

 1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן השימוש בכספי התרומות בידי העמותות ו/או הנתרמים. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש ו/או לתורם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

 2. מידע ומצגים אודות קמפיינים ושירותים המוצגים באתר, שמקורם בעמותות ו/או בנתרמים ו/או בשותפיו של האתר, לרבות נציגי הקמפיינים, שהקמפיינים שלהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לתרומות או לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של העמותות, הנתרמים והשותפים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

 3. האתר עושה מאמצים לבדוק את העמותות ו/או הנתרמים ו/או התכנים המועברים לפרסום בקמפיינים המועלים באתר. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאתר לא יהיה מחויב לעשות בדיקות רקע לעמותות ו/או לנציגי הקמפיינים ואינו יכול ולא יהיה אחראי לנעשה בכספים שגויסו במסגרת הקמפיינים באתר.

 4. יודגש כי האתר לא יהיה אחראי, בשום מצב, במקרה שהעמותה ו/או הנתרם יעשו בכספים שגויסו שימוש למטרות שונות מאלו שפורסמו בקמפיין והגולשים ו/או התורמים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה בעניין זה. ככל ולגולש ו/או לתורם תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנעשה בכספים שנתרמו במסגרת הקמפיין, יהיה עליו לפנות לעמותה ו/או לנתרם.

 5. העמותות או נציגי הקמפיינים יקבלו את הכספים שגויסו בקמפיין לאחר סגירתו, בניכוי ביטולים והעמלות.

 6. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

 7. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

 8. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בתבונה, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

 9. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

 10. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של עמותות, ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

 

השימוש באתר:

 1. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 4. אין לקשר לאתר כל תוכן מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

 6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

 7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

 8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

שיפוי:

 1. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

 2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

 4. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר והמערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 2. לבתי המשפט המשויכים למחוז תל אביב- יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.

מדיניות פרטיות:

 1. האתר מכבד את פרטיות המשתמשים והגולשים.

 2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

 3. המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

 4. המידע הנאסף מהשירותים ו/או הקמפיינים בהם אתה מתעניין או תורם להם ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת הקמפיינים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

 5. האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

  • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  • בכדי להתאים דיוור - פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

  • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

  • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

  • תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

  • ניהול תרומות, שיווק, גיוס והצעת שירותים חדשים;

  • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

 6. האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:

  • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

  • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

  • אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

  • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

  • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

  • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

  • אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

 7. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

צרו קשר:

 1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 2. כתובת: ת.ד 121, הוד השרון, מיקוד 4510101

 3. טלפון: 055-9925772; פקס: 077-4703441 או דוא"ל שכתובתו: office@humanityltd.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

bottom of page