top of page

חפש קמפיין:

קמפיינים פעילים

 The number of ambassadors

מספר שגרירים:

 The number of donors

מספר תורמים:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

150000

סכום שנתרם (₪) 

50%

10,000,000

נותנים תקווה

העמותה הישראלית לסרטן ריאה

קמפיין:

עמותה:

נותנים תקווה

 The number of ambassadors

מספר שגרירים:

 The number of donors

מספר תורמים:

הקמפיין פעיל

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

400000

סכום שנתרם (₪) 

50%

10,000,000

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

מרכז מילמן - טיפול בילדים על רצף האוטיזם

קמפיין:

עמותה:

מרכז מילמן - יוצרים הזדמנויות

 The number of ambassadors

מספר שגרירים:

 The number of donors

מספר תורמים:

הקמפיין הסתיים - תודה רבה לכל השגרירים והשגרירות המדהימים
וכמובן תודה רבה לכל התורמים והתורמות האלופים והאלופות.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

200000

סכום שנתרם (₪) 

50%

10,000,000

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

הבנק החברתי למזון תינוקות

קמפיין:

עמותה:

מרעבים ובוכים לשבעים ושמחים

 The number of ambassadors

מספר שגרירים:

 The number of donors

מספר תורמים:

הקמפיין הסתיים- תודה רבה לכל השגרירים והתורמים היקרים. בזכותכם הנגישות בבית שלהבת תהיה נוחה וקלה יותר!

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

150000

סכום שנתרם (₪) 

50%

10,000,000

הזדמנות להיות שווים

שלהבת - שילוב נכים בסביבה תומכת

קמפיין:

עמותה:

הזדמנות להיות שווים

 The number of ambassadors

מספר שגרירים:

 The number of donors

מספר תורמים:

הקמפיין הסתיים - תודה לכל השגרירים והתורמים על קמפיין מרגש ומוצלח עבור ילדי עמותת אקדם - אתם מדהימים.

סטטוס:

יעד תרומה (₪)

400000

סכום שנתרם (₪) 

50%

10,000,000

הופכים חלום למציאות

אקדם

קמפיין:

עמותה:

הופכים חלום למציאות
bottom of page